Seva


                                                     

Situation of refugees in March 2020.


Sai Ram,


These are difficult times when governments have to make bold decisions and count on the solidarity of its people.


Unfortunately, we see that important groups of people are 'forgotten'. Not only in Belgium, but also in France, Greece, Italy and elsewhere in Europe, there is a great threat among homeless people and people on the run. Apparently they don't count. In Calais and Dunkirk, too, the CRS police continue to destroy tents and take property from these people. In this difficult time of the corona crisis, in which all people are asked to stay at home, to keep their distance from each other and to pay close attention to hand hygiene, the tough measures against people on the run are mercilessly continued. They do not think about the consequences of a corona infection within this group of people.. It would be catastrophic if this happened.


The NGOs working here rightly complain about that and continue to provide the best possible help. Only volunteers who stay on the site for a long time can continue working. The others, like myself, are not allowed to enter the Warehouse for the time being to avoid the risk of contamination. The enormous work thus falls on the shoulders of these brave people. Let us offer them every possible moral support during this difficult time.


Yesterday, a load of 38 tons of sawn hardwood was delivered from Belgium to the Warehouse in Calais. There are only 5 people in the Woodyard and now they still have to split this wood, put it in bags and then still distribute it. A huge task of heavy labor. Attached a photo of the amount of wood supplied last year and this year up to and including January. Last year it concerned 277 tons of delivered wood!!!


Thanks to tens of thousands of solidarity people all over Europe, including the ISSO of the Netherlands and Belgium!


Jay Sai Ram


Johan Van Heddeghem 

Selfless service


Sai Ram,

Collective Aid is the voluntary organization that provides clothing, tents, blankets ... for the refugees in Calais and Dunkirk. During the corona crisis, very few donations were made and supplies are problematic. Collective Aid asked me whether it would be possible to collect, gather and bring gifts of goods from the Benelux to Calais. I believe that this question comes to us as an opportunity to do seva and serve our Swami, who is also in all refugees, knows what those people are going through and answers their prayers. In this way, as embodiments of the divine, we can be an instrument in His hands to serve our fellow humans fleeing war and violence so that they can survive. That is why, as a Seva coordinator, I would like to ask all groups to participate in this.

When Collective Aid passes on a donor's address, I see which group is closest to it. I inform the chairman of the group who will check who in the group can collect the donation. Then I inform the donor that someone will collect the donation and I provide the address and telephone so that an appointment can be made. The donation will then be kept and it will be examined when it will be picked up or brought to a meeting of the Sai organization. In case of a large donation, eventually I will arrange for the collection.

I asked the same thing to the Dutch Sai organization. They already received a first address and will collect the donation.

I hope that as a Belgian Sai organization we take this opportunity to do seva to heart and I am convinced that in this way we work on our spiritual development and participate in the positive power that Sathya Sai Baba is in the world today.

I hope and pray for positive cooperation within our beloved Sai organization.

Love All, Serve All
In His Name and Love,
Johan Van Heddeghem
Sevco coordinator Belgium 


 

Onbaatzuchtige dienstverlening Situatie van de vluchtelingen maart 2020


Sai Ram,


Het zijn moeilijke tijden waarin regeringen moedige beslissingen moeten treffen en rekenen op de solidariteit van zijn inwoners.


Spijtig genoeg zien we dat belangrijke groepen mensen worden 'vergeten’. Niet alleen in België, maar ook in Frankrijk, Griekenland, Italië en elders in Europa, is er een grote dreiging bij daklozen en mensen op de vlucht. Blijkbaar tellen ze niet mee. Ook in Calais en Duinkerke gaat de CRS-politie door met het vernietigen van tenten en het afnemen van bezittingen van deze mensen. In deze moeilijke tijd van de coronacrisis, waarin alle mensen wordt gevraagd thuis te blijven, afstand te houden van mekaar en goed op de handhygiëne te letten, worden de keiharde maatregelen tegen mensen op de vlucht genadeloos verdergezet. Hierbij wordt niet nagedacht over de gevolgen van een coronabesmetting binnen deze groep mensen. Het zou catastrofaal zijn moest dit zich voordoen.


De ngo’s die hier werkzaam zijn klagen dit terecht aan en blijven zo goed als mogelijk hulp bieden. Enkel vrijwilligers die lange tijd ter plaatse blijven, kunnen verder werken. De anderen, zoals ikzelf, mogen voorlopig het Warehouse niet binnen, om het besmettingsgevaar te vermijden. Het enorme werk komt zo op de schouders van deze moedige mensen. Laten we hen alle mogelijke morele steun bieden in deze moeilijke tijd.


Gisteren is vanuit België nog een lading van 38 ton gezaagd hard hout geleverd in het Warehouse in Calais. Ze zijn met slechts 5 mensen in de Woodyard en ze moeten nu het hout nog splijten, in zakken stoppen en verdelen. Een enorme taak van zwaar labeur. In bijlage een foto van de hoeveelheid geleverd hout vorig jaar en dit jaar tot en met januari. Vorig jaar ging het over 277 ton hout!!!


Met dank aan tienduizenden solidaire mensen over gans Europa, waaronder de ISSO van Nederland en België!


Jay Sai Ram


Johan Van Heddeghem
Sai Ram,

Collective Aid is de vrijwilligersorganisatie die kledij, tenten, dekens ... voor de vluchtelingen in Calais en Duinkerke. Tijdens de coronacrisis zijn er heel weinig schenkingen gekomen en de voorraden zijn problematisch. Ik kreeg van Collective Aid de vraag of het mogelijk zou zijn om schenkingen van goederen uit de Benelux op te halen, te verzamelen en naar Calais te brengen. Ik geloof dat die vraag naar ons toekomt als een kans om seva te doen en onze Swami te dienen, die ook in alle vluchtelingen is, weet wat die mensen meemaken en hun gebeden verhoort. Als belichamingen van het goddelijke kunnen we op die manier een instrument zijn in Zijn handen, om onze medemensen op de vlucht voor oorlog en geweld, van dienst te zijn, zodat ze kunnen overleven. Daarom wil ik als seva-coördinator alle groepen vragen hieraan mee te werken.

Als Collective Aid een adres van een schenker doorgeeft, kijk ik welke groep er dichtst bij is. Ik verwittig de voorzitter van de groep die kijkt wie in de groep de schenking kan ophalen. Dan verwittig ik de schenker dat er iemand de schenking zal ophalen en geef ik het adres en telefoon door, zodat er een afspraak kan gemaakt worden. De schenking wordt dan bijgehouden en er wordt gekeken wanneer die zal worden opgehaald of meegebracht kan worden naar een samenkomst van de Sai-organisatie. In geval van een grote schenking, zorg ik eventueel voor de ophaling.

Ik vroeg hetzelfde aan de Nederlandse Sai-organisatie. Zij kregen reeds een eerste adres en zullen de schenking ophalen.

Ik hoop dat we als Belgische Sai-organisatie deze kans om seva te doen ter harte nemen en ben ervan overtuigd dat we op die manier werken aan onze spirituele ontwikkeling en deelnemen aan de positieve kracht die Sathya Sai Baba is in de wereld vandaag.

Ik hoop en bid voor een positieve samenwerking binnen onze geliefde Sai-organisatie.

Love All, Serve All

In Zijn Naam en Liefde,
Johan Van Heddeghem
Sevacoördinator België Sai Ram, Amour désintéresséLa situation des réfugiés, rapport mars 2020.


Sai Ram,


Ce sont des moments difficiles pendant lesquels les gouvernements doivent prendre des décisions audacieuses et compter sur la solidarité de leur peuple.


Malheureusement, nous voyons que des groupes importants de personnes sont «oubliés». Non seulement en Belgique, mais aussi en France, en Grèce, en Italie et ailleurs en Europe, il existe une grande menace parmi les sans-abri et les personnes en fuite.

Apparemment, ils ne comptent pas. À Calais et à Dunkerque également, la police CRS continue à détruire des tentes et à prendre des biens à ces personnes. En cette période difficile de la crise du coronavirus, où tout le monde est invité à rester chez soi, à rester éloignés les uns des autres et à prêter une attention particulière à l'hygiène, les mesures sévères contre les personnes en fuite sont impitoyablement poursuivies. Imaginez les conséquences d'une infection au coronavirus au sein de ce groupe de personnes. Ce serait catastrophique si cela se produisait.


Les ONG qui travaillent ici se plaignent à juste titre et continuent à fournir la meilleure aide possible. Seuls les bénévoles qui restent longtemps sur place peuvent continuer à travailler. Les autres, comme moi, ne sont pas autorisés à entrer dans l'entrepôt pour le moment afin d'éviter le risque de contamination. L'énorme travail retombe ainsi sur les épaules de ces braves. Offrons-leur tout le soutien possible en cette période difficile.


Hier, une quantité de 38 tonnes de bois dur scié a été livrée de Belgique à l'entrepôt de Calais. Ils ne sont que 5 personnes dans le Woodyard et ils doivent maintenant fendre le bois, le mettre en sacs et puis diffuser. Une tâche énorme de travaux lourds. Ci-joint une photo de la quantité de bois fournie l'année dernière et cette année jusqu'en janvier inclus. L'année dernière il s’agissait de 277 tonnes de bois !!!
Merci aux dizaines de milliers de personnes solidaires à travers l'Europe, y compris la SSOI des Pays-Bas et de la Belgique!


Jay Sai Ram


Johan Van Heddeghem


Sai Ram,

Collective Aid est l'organisation bénévole qui fournit des vêtements, des tentes, des couvertures ... aux réfugiés de Calais et de Dunkerque. Pendant la crise corona, très peu de dons ont été faits et les fournitures sont problématiques. Collective Aid m'a demandé s'il serait possible de ramasser, collecter et apporter des dons de marchandises du Benelux à Calais. Je crois que cette question nous vient comme une opportunité de faire du seva et de servir notre Swami, qui est également dans tous les réfugiés, sait ce que ces gens vivent et répond à leurs prières. De cette façon, en tant qu'incarnations du divin, nous pouvons être un instrument entre Ses mains pour servir nos semblables humains fuyant la guerre et la violence afin qu'ils puissent survivre. C'est pourquoi, en tant que coordinateur Seva, je voudrais demander à tous les groupes d'y participer.

Lorsque Collective Aid transmet l'adresse d'un donateur, je vois quel groupe en est le plus proche. J'informe le président du groupe qui vérifiera qui dans le groupe peut collecter le don. Ensuite, j'informe le donateur que quelqu'un recueillera le don et je fournis l'adresse et le téléphone afin qu'un rendez-vous puisse être pris. Le don sera alors tenu à jour et sera examiné lors de sa collecte ou de son apport à une réunion de l'organisation Sai. En cas de don grand, j'organiserai eventuellement la collecte.

J'ai demandé la même chose à l'organisation néerlandaise Sai. Ils ont déjà reçu une première adresse et collecteront le don.

J'espère qu'en tant qu'organisation Sai belge, nous saisirons cette occasion pour faire du seva à cœur et je suis convaincu que de cette manière nous travaillons sur notre développement spirituel et participons au pouvoir positif que Sathya Sai Baba est dans le monde aujourd'hui.

J'espère et je prie pour une coopération positive au sein de notre organisation Sai bien-aimée.

Aime les tous, sert les tous
En son nom et son amour,
Johan Van Heddeghem
Coordinateur Sevco Belgique