Organisatie


OrganisatieBelangrijkste objectieven


Sathya Sai Baba heeft de Sathya Sai Organisatie waarvan de bijzonderste objectieven zijn, gesticht, om :

1.     Het individu helpen :

* om bewust te worden van zijn inherente Goddelijkheid en zich overeenkomstig te gedragen,

* Goddelijke liefde en perfectie in praktijk te brengen in zijn dagelijks leven, en vandaar

* zijn leven van vreugde, harmonie, schoonheid, genade, menselijke kwaliteiten een duurzaam geluk te vervullen. 

 


2.     De waarborg bieden dat alle menselijke relaties gedirigeerd worden door de Principes van sathya (Waarheid), dharma (Juist

        Gedrag),  prema (Liefde), shanti (Vrede) en ahimsa (Geweldloosheid).

3.     Alle volgelingen er toe aanzetten om hun respectievelijke religie op een oprechte en bewuste wijze in praktijk te brengen.


Deze objectieven kunnen bereikt worden op de volgende manier :


1.  Door de vier Principes die door Bhagavan Sri Sathya Sai Baba gegeven zijn, na te leven, te weten:

- Er is slechts een religie, de religie van de Liefde

- Er is slechts een taal, de taal van het hart.

- Er is slechts een kaste, de kaste van de menselijkheid

- Er is slechts een God, Hij is alomtegenwoordig.


2.  Door zich voortdurend God te herinneren en door de schepping als een manifestatie van Goddelijkheid onder verschillende namen en vormen te beschouwen.


3.  Door de fundamentele eenheid van alle religies te onderstrepen, waardoor het ware begrip dat alle religies op Liefde gebaseerd           zijn, gewaarborgd wordt.


4.  Door alle werk als een toegewijde dienst aan het Goddelijke te beschouwen.


5.  Tegenover alle problemen en levenshoudingen een zodanige houding ontwikkelen die uit Goddelijke liefde zoals begrip,                       mededogen, verdraagzaamheid, welwillendheid, enz.


6.  Door alle handelingen te baseren op de Liefde van Goddelijkheid, vrees voor de zonde en het voortdurend in acht nemen van de

moraliteit in de maatschappij.


7.  Door zich op een georganiseerde en systematische wijze in te zetten in spirituele  activiteiten, opvoeding en dienstverlening, zowel        op individueel vlak als in de gemeenschap, zonder enige materiële erkentelijkheid te verwachten, waarbij men in beschouwing dat        dit enkel een middel is om de Liefde en Gods Genade te winnen.


Vertaald uit het handvest van de Sri Sathya Sai OrganisatieDoelstellingen


Discipline en concentratie.

“Om succes te boeken op spiritueel gebied is discipline van wezenlijk belang. Je spirituele groei hangt af van een gedisciplineerde, geconcentreerde krachtinspanning. Ontwikkel gedisciplineerde gewoontes, zorg dat je je geest onder controle hebt, wees niet langer gehecht aan zintuiglijke genoegens en vertrouw op het Atma (het hoger Zelf).”

“In deze organisatie moeten degenen die een functie willen bekleden het diepere verlangen hebben om te dienen en verantwoordelijkheid te dragen.”

Sathya Sai Baba 


Onbaatzuchtige dienstverlening   

Dit is de eerste stap op het spirituele pad.   

Sathya Sai Baba   


Eénheid van godsdiensten   

“De Sathya Sai Organisatie werkt met mensen die tot alle godsdiensten behoren, omdat alle   religies gebaseerd zijn op liefde en geweldloosheid. De Organisatie is gesticht om de principes van liefde en geweldloosheid in het dagelijks leven in praktijk te brengen.”   

Sathya Sai Baba   


Zorgen en vreugde delen   

“Iedere werker van de Organisatie moet weten dat er geen verschil bestaat tussen mensen van verschillende kasten, geloof of klasse, arm of rijk. Deel de zorgen en de vreugde van anderen.   

Alles wat er gebeurt zijn oefeningen om je hart steeds wijder open te zetten. Door liefdesbetuigingen zul je God kunnen bereiken. Denk je nu echt God te kunnen bereiken, zonder inzet van liefde, verdraagzaamheid, nederigheid, vertrouwen en eenheid?”   

Sathya Sai Baba


Liefde

“Jullie gedrag en houding moeten bewijzen dat liefde alle problemen in de wereld kan genezen. Straal Mijn Liefde uit als lampen. Het is door liefde en liefdevolle dienstverlening aan anderen dat jullie Gods genade zullen verwerven. Koester en ontwikkel liefde in je hart; goddelijke liefde... vrij van zelfzuchtige verlangens. Ik ben geïnteresseerd in het werk; in het liefdevolle hart, in het onzelfzuchtige dienen.”   

Sathya Sai Baba   


Doel van al de activiteiten van de Organisatie   

“De blokkades weg te halen die de mens van God scheiden. Deze Organisatie moet de mens tot het Goddelijke verheffen.”               

Sathya Sai BabaSAI-ORGANISATIE


A) Indische Organisatie.


De structuur van de Sai Organisatie in India ziet er als volgt uit:

1.  De Voorzitter voor gans India die de activiteiten van de organisatie in alle staten van India leidt  en er toezicht op houdt;


2.  De Voorzitter voor gans India wordt bijgestaan door de Coördinators van - Spirituele Opvoedkundige en Seva - afdelingen en ook

      door de Zonale Coördinators voor de regio's uit het oosten, westen, zuiden en noorden van India;


3.  Elke staat heeft zijn eigen Voorzitter die de coördinators voor elk districtvan deze afzonderlijke staat aanduidt. De Voorzitter van           elke staat wordt op dit niveau ook bijgestaan door Mahila coördinatrices (vrouwen) voor elke afdeling - Spiritualiteit, Onderwijs               (Educare) en Seva;           


4.  De voorzitter van elk district, op zijn beurt, selecteert de voorzitters van elk centrum (Sai  Samithi).  Elke samithi heeft zijn eigen

      spirituele, opvoedkundige en seva-coördinator die door de  voorzitter geselecteerd worden.


 

B) Overzeese Organisatie.


Regio’s : omwille van administratieve doeleinden, wordt de overzeese organisatie in regio’s onderverdeeld op de volgende manier:


1.  Elke regio heeft een of meer Centrale Coördinatoren die worden aangeduid door  de Voorzitter overzeese gebieden van de                   Internationale Sai-Organisatie. De Centrale Coördinatoren verspreiden gedragslijnen, richtlijnen en boodschappen die zij                       ontvangen van de Prasanthi-Raad;


2.  Elk land dat tien of meer Sai-centra bezit, heeft een Centrale Raad en in elk land dat minder dan  tien en meer dan drie centra       
     heeft, wordt in plaats daarvan een Coördinerend Comité (of Nationaal Comité) samengesteld;


3.  De Centrale Raad of het Nationaal Comité al desgevallend, selecteert de verantwoordelijken van elk Sai-Centrum;


4.  Een minimum van negen leden is vereist voor de vorming van een Sai-centrum.PRASANTHI-RAAD


Het hoogste orgaan van de Organisatie is de “Prasanthi-Raad” dat zijn hoofdkwartier heeft in Prasanthi Nilayam, in de staat Andra Pradesh. Het is dit orgaan dat toezicht houdt op de werking van de Sai Organisaties wereldwijd. De Prasanthi-Raad is als volgt samengesteld: de Voorzitter van gans India, de Voorzitter van de Overzeese Organisaties en een paar andere oudgediende leden van de Sai-familie die door Bhagawan Baba Zelf zijn aangesteld.


De gedragslijnen, beslissingen en richtlijnen van de Prasanthi-Raad worden bekendgemaakt via de verschillende landen/naties en de Centrale Coördinators naar de gehele organisatie, tot helemaal onderaan het niveau van de gewone mensen voor de assimilatie en het ten uitvoer brengen.


De Sai-Organisatie die klein begonnen is vanuit een afgelegen klein gehucht in Zuid-India, is uitgegroeid tot een krachtige, betekenisvolle en dienstgerichte globale organisatie van toegewijde mannen en vrouwen. Met zijn organisatorische eenheden in alle Indische staten en in 170 andere landen, streeft zij er iedere dag naar om op een onzelfzuchtige manier een nieuwe wereldorde te introduceren die geregeerd wordt door vrede, liefde, eenheid en harmonie.SRI SATHYA SAI-WERELDSTICHTING


De internationale Sri Sathya Sai-Organisaties zijn in het leven geroepen om de spirituele verheffing van de mensheid te bevorderen. Teneinde orde, authenticiteit en verantwoordelijkheid onder deze Organisaties te handhaven, wordt hierbij de ‘Sri Sathya Sai World Foundation’ (Sri Sathya Sai-Wereldstichting) opgericht. In goddelijke opdracht van Bhagavân Sri Sathya Sai Baba zal deze Stichting (v.z.w.) voortaan de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de leiding over alle functies van de internationale Sri Sathya Sai-Organisaties. De Stichting zal samenwerken met de Prashânthi-Raad bij het beheer van deze Organisaties.   

Hierbij WORDT bekendgemaakt:   

• dat Sri Sathya Sai Baba ons leert dat de mens geboren wordt om een spiritueel leven te leiden en de principes Waarheid, Rechtschapenheid, Vrede, Belangeloze Liefde en Geweldloosheid uit te dragen;

• dat mannen en vrouwen van goede wil uit vele landen zijn samengekomen om deze leringen te bestuderen, ze in hun leven te integreren en zo de kwaliteit van het menselijk leven te verhogen;

• dat het integreren van deze leringen impliceert dat degenen die ze in praktijk brengen de mensheid belangeloos dienen en deze edele principes in alle aspecten van hun leven tentoonspreiden;

• dat de Stichting die ‘Sri Sathya Sai World Foundation’ wordt genoemd wordt opgericht om als het hoogste bestuurslichaam van de internationale Sri Sathya Sai-Organisaties te fungeren.


De opdracht van deze Stichting is:   

• de authenticiteit te garanderen van alle programma’s van de internationale Sri Sathya Sai-Organisaties;

• ervoor te zorgen dat alle programma’s, publicaties en interacties met andere wettelijke instanties verenigbaar zijn met bovengenoemde principes;

• te verzekeren dat de activiteiten van de internationale organisaties die de naam Sri Sathya Sai Baba dragen uitgevoerd worden in overeenstemming met Zijn uitdrukkelijke leiding en de leringen die Hij in de loop der jaren heeft uiteengezet. 


Verantwoordelijkheden.

De Stichting ZAL haar Taken AANVANGEN met: 

• het aanvaarden van de internationale verantwoordelijkheid voor alle publicaties, films, foto’s en audiovisuele middelen die worden verspreid door de internationale Sri Sathya Sai-Organisaties;

• het aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor alle onderwijsprogramma’s van de internationale Sri Sathya Sai-Organisaties/Instellingen;

• het aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor alle gezondheidszorgprogramma’s van de internationale Sri Sathya Sai-Organisaties;

• het aanvaarden van de internationale verantwoordelijkheid voor welke andere humanitaire programma’s ook die door de internationale Sri Sathya Sai-Organisaties zullen worden opgestart;

• het aanvaarden van de volle wettelijke aansprakelijkheid voor alle programma’s enactiviteiten van de internationale Sri Sathya Sai-Organisaties.


De Stichting zal de rol op zich nemen van bestuursorgaan van alle internationale Sri Sathya Sai-Organisaties en -Instellingen, terwijl de Prashânthi-Raad belast zal blijven met het management van deze organisaties en instellingen. De Stichting zal aanvankelijk gevormd worden door drie directeurs: Dr. Michael Goldstein, Voorzitter en Directeur, Dr. Narendra Reddy, Directeur, en dhr. S.V. Giri, gewezen Vice-Rector van het Sri Sathya Sai-Instituut voor Hoger Onderwijs, Directeur.

De leden van de Prashânthi-Raad blijven ongewijzigd. Met Bhagavâns genade zullen deze nieuwe structuur en relatie tussen de Stichting en de Prashânthi-Raad ons in staat stellen om alle elementen van de internationale Sri Sathya Sai-Organisaties en -Instellingen samen te bundelen in een gezamenlijke inspanning met het oog op de spirituele transformatie van de mensheid.   


Michael GOLDSTEIN, M.D.,

Voorzitter en Directeur van de  Sri Sathya Sai-Wereldstichting.