Leringen


LERINGEN


Gedragscode

(Uit het oorspronkelijke Handvest van de organisatie)

 

1. Dagelijks meditatie en gebed.

2. Eenmaal per week waar mogelijk met de gezinsleden devotionele liederen zingen of bidden.

3. Deelname van de kinderen uit het gezin aan het Sai Spiritueel Onderwijsprogramma.

4. Ten minste eenmaal per maand de door de organisatie gehouden devotionele groepsbijeenkomsten bijwonen.

5. Deelname aan de sociale dienstverlening en andere programma’s van de organisatie.

6. Regelmatige studie van Sathya Sai Baba literatuur.

7. Toepassing van het principe van ‘grenzen aan wensen’ - bewust en voortdurend proberen verspilling te vermijden van

     tijd, geld, voedsel en energie - en de hierdoor vrijgekomen besparingen aanwenden ten dienste van de mensheid.

8. Tegen iedereen waarmee men in aanraking komt zacht en liefdevol spreken.

9. Geen kwaadspreken over anderen, vooral niet in hun afwezigheid.
De tien beginselen

(opgesteld door Sathya Sai Baba in zijn toespraak van 22.11.1985)


1.   Houd van je land en dien het. Bekritiseer echter niet andere landen.

2.   Eerbiedig alle godsdiensten, want elk is een weg naar de ene God.

3.   Heb zonder onderscheid alle mensen lief; besef dat de mensheid één gemeenschap is.

4.   Houd je huis en leefomgeving schoon.

5.   Help mensen zichzelf te helpen en onafhankelijk te worden. Voorzie zieken en bejaarden van voedsel en onderdak,              liefde en zorg.

6.   Koop niemand om en neem geen steekpenningen aan.

7.   Laat onder geen enkele voorwaarde jaloezie, haat of afgunst ontstaan.

8.   Probeer zelf in je persoonlijke behoeften te voorzien; maak jezelf onafhankelijk van anderen vóór je diensten voor                  anderen verricht.

9.   Aanbid God, mijd het kwaad.

10. Eerbiedig de wetten van het land en wees een voorbeeldig burger.

   Onderwijs in menselijke waarden


‘Sai Spiritueel Onderwijs is de primaire basis van de grote beweging om rechtschapenheid in de wereld te herstellen'.

Sathya Sai Baba, 6 juni 1978


‘Om kinderen de waarde te leren van gebed, nederigheid en liefdevolle dienstbaarheid aan anderen, moet het huis waar ze opgroeien de eerste school zijn. De ouders moeten volledig vertrouwen hebben in de fundamentele waarden van deze universele religie.’ Sathya Sai Baba, 3 april 1967


Nadien voorziet het centrum voor de leeftijd van 6 tot 17 jaar Sai Spiritueel Onderwijs (SSO).

Doel is de 5 menselijke basiswaarden liefde, waarheid, juist gedrag, vrede en geweldloosheid in zichzelf te herkennen en in de dagdagelijkse omgang toe te passen (educare). Daarnaast leren de kinderen hoe belangrijk het is hun ouders te respecteren, hun taken thuis goed te vervullen, loyaal aan en trots op hun land te zijn en een goed karakter te ontwikkelen.

 

De kinderen worden ook onderwezen in:

1. het leven en de leringen van Sathya Sai Baba

2. onzelfzuchtige dienstverlening aan anderen

3. de eenheid van de verschillende geloven en

4. het oefenen in grenzen aan wensen.


De toegewijden die les geven aan de SSO-klassen zijn speciaal hiervoor opgeleid.
"EDUCARE"


“Welke is juiste betekenis van opvoeding eigenlijk? Wat verkrijgen wij door opvoeding zoals die heden ten dage bedacht wordt? Welke doelstelling moeten opvoeders op het oog hebben? Wat moeten wij leren via het proces van opvoeding?"

(Sathya Sai, 22 november 1982)


Toen Sathya Sai Baba zich op 2 februari 1958 tot de studenten richtte, zei Hij: “Het doel van het huidige onderwijssysteem bestaat erin om van jullie kostwinners en burgers te maken, maar het onthult het geheim van een gelukkig leven niet, te weten, onderscheid te maken tussen het niet-reële en het reële”.


Op 12 september 1963 zei Sathya Sai Baba ook nog:  “De opvoeding dient niet alleen om in zijn levensonderhoud te voorzien, maar het dient ook om een volwaardiger, betekenisvoller en nuttiger leven te leiden. Er is niets verkeerd mee dat de opvoeding ertoe dient om een lonende betrekking te verkrijgen, maar de gevormde persoon moet zich er echter van bewust zijn dat bestaansmiddelen en een lonende betrekking niet alles betekenen. Tegenwoordig is het noodzakelijk dat wij een kwaliteitsvol leven leiden. Een karakter ontwikkelen dat tegen alles bestand is en een juist gedrag tentoonspreiden zijn kwaliteiten die de wereld nu nodig heeft”.


Het Programma van “Sathya Sai Educare” voor het bekomen van meer menselijkheid, streeft ernaar om dit dilemma op te lossen. “Sathya Sai Educare” biedt een Programma aan waardoor het bewustzijn zich ontwikkelt wat zich manifesteert door harmonie tussen hoofd (denken), hart (spreken) en handen (handeling). 

Doorheen dit proces wordt het kind bewuster van zijn diepere Zelf en het verwerft tezelfdertijd bekwaamheden in academische, mentale, sociale en fysieke sferen van het leven.


Hoewel de formele inhoud van de cursus voor studenten bestemd is, zijn de boodschap en de instructies ervan nuttig voor iedereen. De opvoeding tot menselijke uitnemendheid staat ons toe onszelf beter te begrijpen. Wij hebben meer zelfvertrouwen om oplossingen te vinden voor wat betreft de gestelde vragen en problemen zowel in klaslokalen, in de huiskring als in de maatschappij. Welke ook onze sociale status moge zijn, komen wij tot de vaststelling dat wij een bijzondere rol te spelen en een bijdrage te leveren hebben om het leven rijker en mooier te maken.


Het onderzoek dat gedurende jaren in verschillende landen uitgevoerd werd, heeft op een overtuigende manier aangetoond dat de betrokken kinderen in het Programma een positievere persoonlijkheid hebben ontwikkeld.  Zij betonen meer respect aan hun leraren, ouders en ouderlingen; zij respecteren beter de wet, zij zijn meer verdraagzaam, vriendelijk en meer bereidwillig om iemand een dienst te bewijzen. Zij werken harder en verwerven betere academische resultaten. De leraren moeten de essentie, vervat in de boodschap van het Programma, in praktijk brengen in hun persoonlijke leven.  De leraren en de leerlingen ervaren een verhoging van hun bewustzijnsniveau alsook een transformatie in hun perspectief van het leven; en zij schakelen over van een visie die naar buiten gekeerd is naar een visie die naar binnen gekeerd is.


Aangehaalde bronnen:

Oorspronkelijke titels:

*   Towards Human Excellence.  Sri Sathya Sai Education For Schools.

     Book 1: "An insight into Sathya Sai Education”.

*   Sri Sathya Sai Educare – “Route to Global Peace and Happiness."

Copyright : Institute of Sathya Sai Education.

Dharmakshetra, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093 (Inde).Eenheid van alle religies


Sai Baba leert ons respect en eerbied te hebben voor onze eigen godsdienst waarin we zijn grootgebracht en respect en eerbied te hebben voor andermans godsdienst of levensfilosofie. Op het eerste gezicht verschillen godsdiensten en levensbeschouwingen nogal van elkaar: elke geloofsleer kent een eigen stichter en spreekt God aan met een specifieke Naam; elke levensbeschouwing legt eigen accenten op het pad naar het bekomen van innerlijke wijsheid. Al naargelang de aard van de plaatselijke cultuur bezoekt de geloofstoegewijde eigen godshuizen en  kent hij verschillende gebruiken en rituelen.

Deze uiterlijke verschillen mogen er zijn. Immers, de essentie van elke geloofsleer vertoont telkens grote overeenkomst met de andere : àlle streven het beoefenen van Liefde en menselijke deugden na opdat vrede en rechtschapenheid de wereld moge leiden en de mensen naderbij brengen, tot elkaar en tot God. Daarom zegt Sai Baba dat er maar één religie is, de religie van de Liefde. Want er is maar één God en we zijn allemaal Gods kinderen d.w.z. God is onze Vader en wij zijn allen broeders en zusters van elkaar. Hij stelt geen nieuwe geloofsleer in, maar brengt de mensheid samen onder het beginsel van eenheid in verscheidenheid.

Sai Baba zegt dat je je eigen geloof het beste kunt behouden en verdiepen, en tegelijk verdraagzaam en respectvol dient te zijn naar de andere godsdiensten en levensbeschouwingen.

Het volstaat dat de toegewijde van gelijk welke geloofsleer of levensbeschouwing het eigen geloof of leven op een authentieke manier leeft: moge de hindoe een betere hindoe worden, de moslim een betere moslim, de christen een betere christen. De beste religie is immers deze die je een beter mens maakt. Moge de boeddhist zijn pad vervolmaken. Ook de vrijzinnige draagt hoge menselijke deugden in zijn vaandel en het is voldoende dat hij leeft overeenkomstig zijn authentiek geweten.

Religie is dus gelijk welke praktijk die de mensheid terug zijn goddelijke oorsprong en doel helpt realiseren: elke mens is immers geschapen naar het beeld van God en het is zijn levensdoel dit beeld ook waar te maken in zichzelf en zijn omgeving, en uiteindelijk ook in de wereld.

Om die reden stelde Baba het Sarva Dharma Symbool in, waarin bij wijze van voorbeeld de grote wereldgodsdiensten staan afgebeeld. Iedereen, van Tibetaanse monnik tot islamitische geleerde, van hindoe expert tot christelijke geestelijke, van Sikh leraar tot boeddhistische lama, iedereen heeft Swami in zijn ashrams bezocht en werd er uiterst hartelijk ontvangen. Elkeen stond versteld van Swami’s diepe inzicht in de leerstellingen van de eigen geloofsleer of levensbeschouwing. Zelf schreef Swami o.a. de 'Vahini' serie waarin de grootste spirituele waarheden op eenvoudige en praktische wijze worden uitgelegd.