Seva


                                                     


 

Annual report of the Seva for refugees.


Refugees in Calais.


Sai Ram to all,


I still go to the Warehouse in Calais every week to do seva for the people on the run who want to reach England. On Wednesday, September 25, after a day in the kitchen, I was able to go in the evening for the food distribution in Calais. The people were shuffling in the rain. Many had no rain gear and some only had slippers on their feet. The atmosphere was quite tense in the beginning. As the food dispensation progressed, it stopped raining and now and then a smile and some kindness could come back. Yes, people know that the summer is gradually taking place for a period of moisture and cold that leads to the inevitable winter. They know that the circumstances are terrible and that illness and life-threatening circumstances are lurking. Add to this the misunderstanding of governments, order services and some people, as the article by volunteers in Kent (UK) on the Facebook page of “Help Refugees” says:

When an extreme right-wing group of 'patrols' ran along the Kent coast to catch people seeking asylum across the Channel, local people came forward to resist them and show solidarity with refugees.
We were so inspired by this response from Bridget Chapman, one of the founders of the Kent Anti-Racism Network, that we want to fully share it here:

“Kent has a proud history in welcoming visitors, migrants and asylum seekers.
For over a thousand years, people have been crossing the Channel to make the pilgrimage to Canterbury Cathedral. In Dover there is a medieval building called "Maison Dieu". It was built to provide a comfortable place for those who had made the difficult canal crossing to spend their first night on British soil.

The Huguenots fled here for persecution in the 16th century.
In the First World War, 250,000 refugees from Belgium came to this country. They crossed the Channel in small boats, just as refugees have done recently.

Since Christmas, around 900 asylum seekers have made this journey here.
It is called a "crisis," a "swarm."
But on the busiest day for crossings in 1914, nineteen thousand people arrived here in Folkestone. In just one day. At a time when the population of the city was only twenty thousand. And people came together to welcome them. People provided spaces in their homes. Warm clothing was given. Food was prepared and delivered.
That's us. That's Kent. And it's a history to be proud of.
Refugees are welcome here. "

In attachment you will find the new list for collecting goods for a national Seva, planned for Swami's birthday. The goods are collected during our national celebration and then brought to Calais. Out of respect for the people we want to help, I want to give the following. I want to explicitly ask you to stick to the lists. Goods that are not on it will only cause inconvenience. The goods must also be in good condition, they must be clean and washed. The food must be in the original packaging and must not have been opened. No surpluses. The expiry date must also be correct.

In their name I want to thank you all for your efforts. And remember, "What you did to the least of mines, you did it to Me!"


Jay Sai Ram

Johan
Seva Coordinator for SSIO Belgium
 

Selfless service

 


 

Onbaatzuchtige dienstverlening 

Jaarverslag van de Seva voor vluchtelingen.


Vluchtelingen in CALAIS.


Sai Ram aan allen,


Nog steeds ga ik wekelijks naar het Warehouse in Calais om seva te doen voor de mensen die op de vlucht zijn en die Engeland willen bereiken. Op woensdag 25 september, na een dag in de keuken geholpen te hebben, kon ik ’s avonds meegaan voor de voedselbedeling in Calais. De mensen stonden aan te schuiven in de regen. Velen hadden geen regenkledij en sommigen hadden slechts slippers aan de voeten. De sfeer was nogal gespannen in het begin. Naarmate de voedselbedeling vorderde, hield het op met regenen en kon er nu en dan terug een lachje en wat vriendelijkheid af. Ja, de mensen weten dat de zomer stilaan plaats ruimt voor een periode van vocht en koude, die leidt naar de onvermij-delijke winter. Ze weten dat de omstan-digheden verschrikkelijk zijn en dat ziek-te en levensbedreigende omstandig-heden op de loer liggen. Hierbij komt al het onbegrip van overheden, ordedien-sten en sommige mensen, zoals het artikel van vrijwilligers in Kent (UK) op de facebook-pagina van “Help. Refugees” vertelt:
Toen een extreem-rechtse groepering met 'patrouilles' langs de kust van Kent rondliepen om mensen te vangen die over het Kanaal asiel zoeken, kwamen lokale mensen naar voren om zich tegen hen te verzetten en solidair te zijn met de vluchtelingen.
We waren zo geïnspireerd door dit ant-woord van Bridget Chapman, één van de oprichters van het Kent Anti-Racism Network, dat we het hier volledig met u willen delen:
“Kent heeft een trotse geschiedenis in het verwelkomen van bezoekers, mi-granten en asielzoekers.
Al meer dan duizend jaar steken men-sen het Kanaal over om de bedevaart naar de kathedraal van Canterbury te maken. In Dover staat een middeleeuws gebouw genaamd “Maison Dieu”.
Het werd gebouwd om degenen te helpen die de moeilijke kanaaloversteek hadden gemaakt, om hen een comfor-tabele plek te bieden en waar ze zo hun eerste nacht op Britse bodem konden doorbrengen.
De Hugenoten kwamen naar hier op de vlucht voor vervolging in de 16e eeuw.
In de Eerste Wereldoorlog kwamen 250.000 vluchtelingen vanuit België naar ons land. Ze staken het Kanaal over in kleine bootjes, net als vluchtelingen recentelijk hebben gedaan.
Sinds Kerstmis hebben ongeveer 900 asielzoekers die reis naar hier gemaakt.
Het wordt een ‘crisis’, een ‘zwerm’ genoemd.
Maar de drukste dag voor overtochten greep plaats in 1914 toen negentien-duizend mensen hier aankwamen in Folkestone. In slechts één dag. In een tijd dat het bevolkingsaantal van de stad slechts twintigduizend was. En de men-sen kwamen samen om hen te verwel-komen. Ze stelden ruimtes ter beschik-king in hun huizen. Warme kleding werd geschonken. Eten werd bereid en bezorgd. Dat zijn wij. Dat is Kent. En het is een geschiedenis om trots op te zijn. Vluchtelingen zijn hier welkom.”
In bijlage vind je de nieuwe lijst om goe-deren in te zamelen voor een nationale Seva, gepland voor de verjaardag van Swami. De goederen worden tijdens onze nationale viering verzameld en dan naar Calais gebracht. Uit respect voor de mensen die we willen helpen, wil ik het volgende meegeven. Ik wil uitdruk-kelijk vragen om je te houden aan de inhoud van de lijsten. Goederen doneren die er niet op staan, zorgen enkel maar voor overlast. De kleren moeten ook in goede staat zijn, ze moeten proper zijn en gewassen. Voeding moet in de ori-ginele verpakking zitten en mag niet geopend zijn. Geen overschotten. Ook de houd-baarheidsdatum moet geres-pecteerd worden.
In hun naam wil ik jullie allen danken voor jullie inspanningen. En vergeet niet, ‘wat je aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan!’


Jai Sai Ram
Johan

 

 Amour désintéressé

Rapport annuel du seva pour les réfugiés.


Des réfugiés à Calais.

 

Sai Ram à tous,

 

Je vais toujours à l'entrepôt de Calais chaque semaine pour faire du seva pour les personnes qui sont en fuite et qui veulent atteindre l'Angleterre. Le mercredi 25 septembre, après avoir aidé une journée dans la cuisine, j'ai pu me rendre le soir à la distribution de nourriture à Calais. Les gens traînaient sous la pluie. Beaucoup n'avaient pas d'équipement de pluie et certains n'avaient que des pantoufles. L'atmosphère était plutôt tendue au début. Au fur et à mesure que la distribution de nourriture progressait, il cessait de pleuvoir et de temps en temps un sourire et une certaine gentillesse pouvaient revenir. Oui, les gens savent que l’été se déroule progressivement pour une période d’humidité et de froid menant à l’inévitable hiver. Ils savent que les circonstances sont terribles et que la maladie et des circonstances mettant leur vie en danger s’approchent. Ajoutez à cela le malentendu des gouvernements, des services de commande et de certaines personnes, comme le dit l'article de volontaires de Kent (Royaume-Uni) sur la page Facebook de «Help Refugees»:

Lorsqu'un groupe de «patrouilles» d'extrême droite a parcouru le long de la côte de Kent pour capturer des personnes en quête d'asile de l'autre côté du Canal, les populations locales se sont manifestées pour leur résister et se montrer solidaires avec les réfugiés.

Cette réponse de Bridget Chapman, l'une des fondatrices du réseau antiraciste de Kent, nous a tellement inspiré que nous souhaitons partager son message pleinement ici:

«Kent est fier d’avoir accueilli des visiteurs, des migrants et des demandeurs d’asile.

Depuis plus de mille ans, on traverse la Manche pour se rendre en pèlerinage à la cathédrale de Canterbury. À Dover, il y a un bâtiment médiéval appelé "Maison Dieu". Il a été construit pour offrir un lieu confortable à ceux qui avaient traversé le canal difficile et pour passer leur première nuit sur le sol britannique.

Les huguenots se sont réfugiés ici au 16ème siècle fuyant la persécution.

Au cours de la Première Guerre mondiale, 250.000 réfugiés de la Belgique sont arrivés dans notre pays. Ils ont traversé la Manche en petits bateaux, comme les réfugiés le faisaient récemment.

Depuis Noël, environ 900 demandeurs d'asile ont effectué ce voyage ici.

C'est ce qu'on appelle une "crise", un "essaim".

Mais le jour le plus turbulent pour les traversées fût en 1914, quand 190.000 personnes sont arrivées ici à Folkestone. En une journée. À une époque où la population de la ville n'était que de vingt mille personnes. Et les gens se sont réunis pour les accueillir. Les gens ont fourni des espaces dans leurs maisons. Des vêtements chauds ont été donnés. La nourriture était préparée et délivrée. Nous sommes ainsi. Ceci c’est le Kent. Et c'est une histoire dont on peut être fier. Les réfugiés sont les bienvenus ici. "

Vous trouverez en pièce jointe la nouvelle liste de collecte de biens pour un seva national, prévue pour l'anniversaire de Swami. Les marchandises sont collectées lors de notre fête nationale puis transportées à Calais. Par respect pour les personnes que nous voulons aider, je dois vous signaler ce qui suit. Je tiens à vous demander explicitement de vous tenir au contenu de la liste. Les marchandises qui ne sont pas dessus ne feront que causer des inconvénients. Les marchandises doivent également être en bon état, elles doivent être propres et lavées. L'alimentation doit être dans l'emballage original et ne peut pas être ouvert. Pas de surplus. La date d'expiration doit également être respectée.

En leur nom, je tiens à vous remercier tous pour vos efforts. Et souvenez-vous, "ce que vous avez fait au moindre des mines, vous l'avez fait à Moi!"

 

Jay Sai Ram

Johan